Regulamin Serwisu


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi IPStore świadczonej w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.ipstore.one

2. Przedmiotem działania serwisu jest udostępnianie Użytkownikowi oferty firm trzecich oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu SUBSKRYPCJI oraz urządzeń do otwarzania mediów.


§ 2

DEFINICJE
1. Usługa subskrypcji – usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem firm trzecich, w ramach której w zamian za Opłatę Abonamentową Użytkownik otrzymuje dostęp do Live Stremu, który może odtwarzać po przez sieć Internet (dalej: „Subskrypcja”).

2. Opłata Abonamentowa – opłata za każdy Okres Rozliczeniowy, ponoszona przez Użytkownika z tytułu umożliwienia korzystania z Subskrypcji, naliczana z góry w momencie uruchomienia Subskrypcji oraz pierwszego dnia każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego w którym Subskrypcja jest świadczona.

3. Okres Rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.

4. Użytkownik – każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych etc.

5. Podmiot świadczący usługę płatniczą – podmioty trzecie świadczące usługi płatności w Internecie i/lub aplikacjach mobilnych.


§ 3
ZASADY KORZYSTANIA
1. Z Subskrypcji mogą korzystać wszyscy Użytkownicy Serwisu, którzy zapoznali się z postanowieniami regulaminu Serwisu oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu i w pełni akceptują ich postanowienia.
2. Subskrypcja przyznawana jest niezwłocznie (do 24 godzin) po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika za Subskrypcję lub urządzenia do otwarzania mediów.
3. Informacje o aktualnym stanie posiadanej SUBSKRYPCJI można znaleźć na stronie internetowej którą Usługodawca wskazał przy wysłaniu Subskrypcji.
4. W przypadku anulowania Subskrypcji w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego Opłata naliczana jest za cały Okres Rozliczeniowy i nie podlega zwrotowi.
5. Korzystanie z Subskrypcji następuje z wykorzystaniem połączeń z siecią Internet. Użytkownik po zalogowaniu się do strony internetowej Usługodawcy wybiera interesujący go Playlisty z spośród dostępnych w Subskrypcji po czym zapisuje sobie adres wybranje Playlisty i może korzystać przez cały Okres Rozliczeniowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany dostępu w ramach Subskrypcji w tym jego ograniczenia w każdym czasie.
7. Subskrypcja zakupiona przez Użytkownika w ramach serwisu trafia do Użytkownika drogą elektroniczną na email podany przy zamówieniu. Usługa pozostaje stale dostępne dla Użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej również po rezygnacji Użytkownika z Subskrypcji do końca opłaconego Okresu Rozliczeniowego.


§ 4
ZASADY ZAKUPU ORAZ REZYGNACJI Z USŁUGI SERWISU IPSTORE
1. Złożenie zamówienia na Subskrypcje (dalej: „Zamówienie”) następuje przez stronę IPStore.one, przez Użytkownika, przez podanie w serwisie odpowiednich opcji i postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.
2. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówioną Usługę.
3. Po wyborze sposobu płatności za zamawianą Subskrypcję, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
4. W toku składania Zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola o akceptacji Regulaminu, oświadcza że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia i tym samym rezygnuje z prawa do odstąpienie od Umowy Sprzedaży (dalej: „Umowy”) całkowicie. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia Użytkownik traci możliwość odstąpienia od Umowy w momencie uruchomienia usługi w serwisie zgodnie z prawem konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 art. 38 pkt. 13), prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usługi. Tym samym Użytkownik wyrażając zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi SUBSKRYPCJI przed upływem terminu i traci ustawowe prawo do odstąpienia (14 dni), ale może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę Sprzedaży. Natomiast  wypowiedzenie umowy, nie oznacza zwrotów kosztów za wykupiona SUBSKRYPCJE.

5. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Produktu (dalej: „Umowa Sprzedaży”).
6. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie (do 24 godzin) po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika. Subskrypcja zostanie udostępniona za pośrednictwem serwisu przez email, bezpośrednio (do 24 godzin) po dokonaniu płatności, to jest pod warunkiem zapłaty.
7. Zamawiając Subskrypcję i dokonując płatności za tę usługę, Użytkownik wyraża zgodę na pobranie przez Usługodawcę Opłaty Abonamentowej za bieżący Okresy Rozliczeniowy.
8. Płatność za kolejne Okresy Rozliczeniowe występują tylko w przypadku przedłużenia Subskrypcji, wysyłając email do IPStore lub składając kolejne zamówienie na nową Subskrybcję.

9. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny (brak środków, odmowa z banku etc.) nie uda się obciążyć Użytkownika, Usługodawca ponagli zapytanie o dokonanie płatności. Jeżeli po upływie 24 godzin, Usługodawca nie otrzyma należnej opłaty, Subskrypcja zostanie zablokowana. Natomiast po upływie 72 godzin, zamówienie zostanie anulowane.
10. Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji w każdym momencie trwania usługi.
11. Ponowna aktywacja Subskrypcji (dalej „Reaktywacja”) w tym samym Okresie Rozliczeniowym w którym nastąpiła rezygnacja, nie powoduje przyznania dodatkowego czasu ani obciążenia Użytkownika Opłatą Abonamentową. Świadczenie usługi Subskrypcji w takim przypadku następuję do końca trwania opłaconego Okresu Rozliczeniowego.


§ 5
REKLAMACJE
1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi Subskrypcji objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: info@ipstore.one lub pomoc@ipstore.one.
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
3. Urządzeń do otwarzania mediów, są nowe i objęte 12 miesięczną gwaracją. W momencie uszkodzenia sprzętu, urządzenie należy odesłać na adres podany w toku reklamacji, a serwis www.ipstore.one, ma obowiązek sprzęt naprawić lub wymienić na nowy w czasie trwania gwaracji.


§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w Serwisie
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu.
3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po zawarciu Umowy lub Umowy Sprzedaży i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
4. Zgoda Użytkownika może być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu udostępnionym Użytkownikowi w Serwisie przez Usługodawcę.
5. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
6. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością IPStore i podlegają ochronie prawnej.

 

messenger

Komunikaty serwisowe na grupie

messenger

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.